Algemeen

Informatie, missie en visie van het instituut

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Het onderwijsaanbod van het Instituut bestaat uit deeltijdopleidingen die modulair worden gegeven en die zowel als dag- als avondonderwijs worden aangeboden. Dit zijn de Registeropleiding E.E.N.® therapeut (beroepsopleiding) en de SHO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis. Daarnaast zijn er diverse vrije modules die conform HBO-niveau worden aangeboden en als bijscholing kunnen worden gevolgd.

Onze missie

De missie van Instituut voor E.E.N.® is het verbeteren van en bijdragen aan inzichten en kennis omtrent educatie conform HBO-niveau in het Energetisch Natuurgeneeskundig onderwijs.
De vormgeving van deze missie is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten.

De kwaliteit en maatschappelijke relevantie staan hoog in het vaandel. Het Instituut richt zich daarbij op de levensloop van kinderen, jeugdigen en volwassenen, waarbij er veel aandacht is voor de biologische en psychosociale ontwikkeling.

Daarnaast ondersteunt het Instituut docenten en andere praktijkprofessionals bij het versterken en uitbouwen van hun vaardigheden op het gebied van didactiek, studentbegeleiding, opvoeding, opvoedingsondersteuning en kennisoverdracht.

Het Instituut streeft ernaar het natuurgeneeskundig onderwijs aan te laten sluiten bij het HBO- onderwijs in de reguliere gezondheidszorg.

Bovenstaande uitgangspunten laten zich vertalen in een aantal doelstellingen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Het onderwijs voldoet aan hoge kwalitatieve en kwantitatieve standaarden en is gericht op competentieontwikkeling als integratie van kennis, kunde, houding en persoonlijke ontwikkeling
  2. De studenten en hun onderwijsloopbaan staan centraal in instroom, doorstroom en uitstroom
  3. De inrichting van de organisatie is van hoge kwaliteit en garandeert een balans tussen stabiliteit en veiligheid enerzijds en gewenste verandering en innovatie anderzijds
  4. De huisvesting en het voorzieningenniveau zijn faciliterend voor de onderwijsvisie en zijn doelmatig en uitnodigend
  5. In een eigen gedragscode waarin is vastgelegd wat begrepen wordt onder integer handelen, wordt de beroeps- en instellingsethiek verwoord
  6. De natuurgeneeskunde in Nederland te bevorderen.

Onze visie

Het Instituut staat voor een kwalitatief hoogwaardig leerproces voor studenten die zich willen bekwamen conform HBO-niveau in het Hoger Energetisch Natuurgeneeskundig onderwijs. De onderwijsvisie levert een belangrijke bijdrage aan het profiel van het Instituut en is een nadere inkleuring van de algemene onderwijsdoelstelling.

Deze algemene onderwijsdoelstelling wordt nagestreefd voor een omvangrijke en heterogene groep studenten -verschillend in geslacht, leeftijd, motivatie, vooropleiding, intelligentie, sociale achtergrond en leerstijl- binnen een breed palet aan beschikbare leerarrangementen (opleidingen, cursussen en vrije modules).