Algemene voorwaarden

Het instituut is lid van de NRTO en hanteert daarom de algemene voorwaarden van de NRTO, zie ook:
https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/
Deze zijn van toepassing op de overeenkomst. Daarnaast zijn de volgende artikelen van toepassing:

1. Aanmelden

De opleidingen zijn in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar en voor de vakopleidingen 21 jaar.
A. De vooropleiding voor de Registeropleiding en de Medische en Psychosociale basiskennis is minimaal MBO-4.
B. Op basis van ervaring, verworven kennis en voldoende motivatie is het mogelijk om in te schrijven voor de modules A t/m D van de Registeropleiding. U kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen.
Daarnaast is het belangrijk dat kandidaten die tot zelfstandig therapeut willen worden opgeleid over voldoende ontwikkeling en motivatie beschikken om de Registeropleiding te kunnen volgen, omdat deze wordt gegeven op conform HBO-niveau.

2. Inschrijven

Inschrijving voor deelname aan een van de modules of opleidingen geschiedt door middel van het volledig invullen van het inschrijfformulier en dit, ondertekend en voorzien van pasfoto, op te sturen naar het secretariaat van het Instituut.
Door ondertekening verklaart de toekomstige student zich akkoord met de inschrijf- en betalingsvoorwaarden, zoals omschreven in deze artikelen. Deelnemers worden ingeschreven op volgorde van ontvangst totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Inschrijvingen boven het gestelde maximum aantal deelnemers worden vermeld op een wachtlijst.

3. Bevestiging inschrijving

Bevestiging van inschrijving volgt maximaal 2 weken na inschrijven bij voorkeur per email.
De inschrijving wordt definitief als:
A. Er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende module van de opleiding te laten doorgaan. De sluitingsdatum is twee weken voor aanvang van de desbetreffende module waarvoor wordt ingeschreven.
B. Aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

4. Administratie

Het Instituut voert de administratie in overeenstemming met de Wet op de Persoonsbescherming.
De student kan bij inschrijving aangeven of hij/zij wel of niet op de adreslijst van de module waarvoor is ingeschreven, wil worden vermeld. Deze lijst mag niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt en is uitsluitend voor contacten tussen studenten onderling.

5. Algemene betalingsvoorwaarden

De student blijft verantwoordelijk voor de betaling van het lesgeld, ook wanneer op het inschrijfformulier is aangegeven dat een derde de kosten van de opleiding zal betalen en heeft de volgende betalingsmogelijkheden om het lesgeld te voldoen:
A. Betaling van het lesgeld wordt voldaan 1 maand voor aanvang van iedere module.
B. Het lesgeld dient volledig te worden betaald ook al stopt de student tijdens het volgen van een module.

6. Auteursrechten

Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij het Instituut. Het is niet toegestaan om lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan, of te gebruiken, of te laten gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

7. Lesverzuim

Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het is gewenst dat studenten, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit tijdig en vóór aanvang van de les schriftelijk, telefonisch, of per email doorgeven aan het secretariaat van het Instituut.

8. Annulering en administratiekosten

A. Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de student zich definitief ingeschreven voor deelname aan de module of opleiding waarvoor hij/zij zich wil opgeven. Als een student door omstandigheden verhinderd is deel te nemen dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het secretariaat.

B. Tot een maand voor aanvang van een module kan zonder kosten worden geannuleerd. Twee weken vóór aanvang van een module wordt 30,- euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van een module wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. Restitutie is daarna niet meer mogelijk. Nog eventueel verschuldigde kosten/lesgeld dienen direct te worden voldaan.

C. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de student.

D. Indien het bedrag via een organisatie is betaald wordt het geld terug gestort naar de organisatie die de betaling heeft gedaan

9. Annulering module door het Instituut

Indien een module wegens te weinig deelnemers geen doorgang kan vinden zijn er verschillende mogelijkheden:
A. de student kan in overleg in een andere deelnemersgroep worden geplaatst.
B. de inschrijving blijft gehandhaafd en de module wordt naar een later tijdstip verplaatst.
C. indien de inschrijving komt te vervallen en het lesgeld is betaald, wordt binnen een termijn van 14 dagen het lesgeld gecrediteerd.

10. Aansprakelijkheid

De inhoud van de opleiding is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
Het Instituut stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, eventueel opgelopen door het volgen van de opleiding of de toepassing van de hierbinnen behandelde stof.

11. Wijzigingen

De inhoud en de opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de studiegids, de folder of op de website. Wijzigingen zijn voorbehouden met name met betrekking tot lesindeling en examinering.

12. Certificering

Elke module wordt formeel afgesloten met een toetsing van vaardigheden en theoretische kennis, welke in de lessen aan de orde zijn geweest. De student ontvangt bij voldoende resultaat een (deel)certificaat.

13. Duur van de Registeropleiding E.E.N.® therapeut

De Registeropleiding E.E.N.® therapeut is een 4-jarige beroepsopleiding conform HBO-niveau. Bij een normaal tempo worden 36 lesavonden of 18 lesdagen per jaar gevolgd. De opleiding dient vanaf het moment van inschrijving binnen 10 jaar te zijn afgerond.

14. Meldings- en klachtenregeling

Het Instituut heeft een meldingsregeling en een klachtenregeling. Meldingen en klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van het Instituut. Het Instituut is lid van de NRTO en aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Zie ook www.nrto.nl