Meldings- en klachtenregeling Instituut E.E.N.®

Het instituut heeft een melding- en klachten regeling. Meldingen worden rechtstreeks doorgegeven via een te downloaden formulier op onze site. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen een melding en een klacht.
Klachten worden behandeld door onze juridisch adviseur.

1. Meldingsregeling
Indien er een probleem is dan kan de student dat melden bij het instituut. Een melding heeft als doel de goede orde binnen het instituut te handhaven. De melding betreft organisatorische redenen, examens, studenten of docenten. Bij een melding wordt er geen antwoord of reactie terugverwacht.

2. Klachtenregeling
Een klacht kan worden geuit als een student het niet eens is met de handelwijze van of binnen het instituut. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht zijn er verschillende wegen die door de klager bewandeld kunnen worden. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht.

3. Mediation
In eerste instantie zal het klachtrecht van het instituut in werking treden. Een klacht die bij het instituut ingediend wordt, heeft als kenmerk dat beide partijen de intentie hebben om een oplossing te vinden voor het conflict. Indien de klacht een docent of student betreft zal het instituut beide partijen benaderen met het verzoek om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is. De klager dient een schriftelijke klacht (niet per e-mail) in te dienen bij het secretariaat van het instituut.

4. Doel

  • Recht te doen aan de individuele klager.
  • Zo mogelijk het herstellen van de vertrouwensrelatie tussen het instituut en de student.
  • Behandeling van de klacht leidt tot een uitspraak van de Klachtencommissie. Deze wordt met redenen omkleed.

5. Wat moet u doen als u een klacht of melding wilt indienen?
De klager stelt de klacht zo duidelijk mogelijk op schrift en voorziet deze van zijn/haar naam adres en telefoonnummer.

Afhankelijk van de melding of  klacht die wordt ingediend wordt deze voorzien van naam, adres en telefoonnummer schriftelijk ingediend t.a.v. de Klachtencommissie van:

  • het secretariaat van Instituut E.E.N.®, Pater Jac. Schreursweg 2B, 6097 NH Panheel.

6. De procedure
6a. Bij een melding: er wordt geen reactie terugverwacht.
6b. Bij een klacht: na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht en wordt u op de hoogte gesteld van de verdere procedure.
6c. We streven ernaar om binnen 6 weken de klacht af te handelen. Indien wij langer tijd nodig hebben geven wij u een indicatie op welke termijn we uitsluitsel kunnen geven.
6d. Klachten en wijze van afhandelen registreren wij voor een periode van 5 jaar. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
6e. Het oordeel van de geschillencommissie van de NRTO is bindend voor het instituut.
6f. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

7. Klachtenregeling Externe organisaties
Het instituut is aangesloten bij de NRTO en aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Wanneer we er samen niet uit komen kan er ook een klacht ingediend worden bij de geschillencommissie van de leden van de NRTO. www.ntro.nl

8. Uw klacht indienen
Wanneer u uw klacht digitaal indient, dan kan die sneller in behandeling genomen.
Zie ook de website externe organisaties: www.degeschillencommissie.nl

Wilt u een klacht indienen bij het instituut, dan kan dat ook schriftelijk. U kun onderstaand melding en klachtenformulier downloaden invullen en per post opsturen.

Melding en klachtenformulier